Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Statut JBE

„Kościół żyje dzięki Eucharystii”. W Niej „otrzymał od  Chrystusa, swojego Pana, największy dar – dar z samego siebie...” Jan Paweł II,Ecclesia de Eucharistia,  3 /. Dar i obietnicę  „A oto Ja jestem z wami  przez wszystkie dni aż do skończenia świata” / Mt 28,20/,” to kim Chrystus jest , to, co uczynił i wycierpiał  dla wszystkich ludzi... przekracza  wszystkie czasy i jest w nich stale obecne”./Jan Paweł II, Ecclesia de Eucharistia, I, 13/.

„W Eucharystii  Kościół łączy się w pełni z Chrystusem  i Jego ofiarą, utożsamiając się z duchem Maryi”. /Jan Paweł II , Ecclesia de Eucharistia”, VI, 66 /.„Kontemplacja oblicza Chrystusa – kontemplacja wraz z Maryją – jest „programem”, który zaproponowałem Kościołowi u początku trzeciego tysiąclecia .” / Jan Paweł II, Ecclesia de Eucharistia, 8/.

„W Liście Apostolskim ‘Rosarium Virginis Mariae’ , uznając Najświętszą Dziewicę  za Mistrzynię  w kontemplowaniu oblicza Chrystusa włączyłem do ‘tajemnic światła’  również ustanowienie Eucharystii”/ Jan Paweł II, Ecclesia de Eucharistia, 62/. Dlatego Eucharystia jako źródło i szczyt życia i misji Kościoła winna zaowocować duchowością , życiem wedlug ducha, na wzór Dziewicy z Nazaretu, Niewiasty wiary, milczenia i słuchania.Jest to droga pobożności maryjnej...”/Benedykt XVI, Sacramentum Carritas,91/.

„Podstawowym  zadaniem – a przede wszystkim  widzialną łaską i źródłem nadprzyrodzonej mocy Kościoła jako Ludu Bożego – jest trwać i stale postępować w życiu eucharystycznym, pobożności eucharystycznej, rozwijać się duchowo w klimacie Eucharystii”/Jan Paweł II, Redemptor Hominis, 20/. “Każdy krok ku świętości, każde zadanie podjęte dla realizacji misji Kościoła....winny czerpać potrzebną siłę z tajemnicy eucharystycznej i ku niej się kierować jako do szczytu...”/Jan Paweł II, Ecclesia deEucharistia, 69/.

Polska droga do  Eucharystii prowadzi przez Maryję ... przez wszystkie dziejowe doświadczenia Kościoła i Narodu.. Wywodzi się z duchowego dziedzictwa pokoleń Polaków , garnących się od wieków do swojej Jasnogórskiej Matki i Królowej. Doświadczenie wiary ... prowadzi od Jasnej Góry, od milenijnego aktu oddania Bogurodzicy do Eucharystii...”/Jan Paweł II, Ciało i Krew Chrystusa, 153,154; Stanisław Nowak,Chleb Pielgrzymów,126/.

„Wypłyń na glębię”,  przypomina  Duch Święty wezwania z niedawnych czasów Pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II.Wzbudza On nieustannie nowe inicjatywy w Kościele odpowiadające potrzebom czasu. W obecnej dobie   apostolstwo eucharystyczne  świeckich  staje wobec problemów rzeczywistości, w której,”Kościół i świat odczuwają wielką  potrzebę kultu eucharystycznego.Jezus oczekuje nas w tym Sakramencie Miłości”/Jan Paweł II,Ciało i Krew Chrystusa,122/.

Jasnogórskie Bractwo Eucharystyczne otwarte na nauczanie Kościoła,w szczególności eucharystyczne przesłanie Pontyfikatu Ojca Swiętego Jana Pawła II oraz wspołpracę z  Zakonem OO.Paulinów pod opieką Jasnogórskiej Boburodzicy , chce rozwijać szczególną cześć i miłość do tajemnicy Eucharystii

Pierwsze kroki  / 2005 – 2009 /

Bractwo Eucharystyczne zrodziło się na gruncie Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej

25 marca 2004 r.  w „ przededniu „ Roku Eucharystii. Erygował je Metropolita Częstochowski ks.abp Stanisław Nowak na Jasnej Górze . Grupa 72 osób  zainaugurowała nową wspólnotę podczas  uroczystej Mszy Świętej w Kaplicy Matki Bożej  w dniu Święta Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny. W Roku Eucharystii i kolejnych latach rosła liczba członków i poszerzał się teren apostolstwa Bractwa, które  przekroczyło  granice Archidiecezji.Jasnogórska Rodzina Różańcowa służy Bractwu swoim doświadczeniem , charyzmatem modlitwy i zasiegiem terytorialnym.

Jasnogórskie Bractwo Eucharystyczne dostrzega wiele okoliczności i uwarunkowań, które miałyby zasadniczy wpływ na rozwój apostolstwa eucharystycznego we współpracy z Zakonem OO.Paulinów w Jasnogórskim Sanktuarium.

1. Życie duchowe i praktyki religijne w tym Świętym Miejscu od zarania dziejów przeniknięte były duchem Eucharystii/ uroczyste nabożeństwa z Najświętszym Sakramentem od XV w., wystawne procesje z udziałem bractw jasnogórskich.../

Jasnogórskie Bractwo Eucharystyczne w nawiązaniu do historycznych tradycji kultu Najświętszej Eucharystii pragnie wkorzenić się  w spuściznę duchową Zakonu, kontynuować i rozwijać różne formy pobożności eucharystycznej, w szczególności wieczyste adoracje Najświętszego Sakramentu.

2. Apostolstwo i misję Jasnogórskiego Bractwa Eucharystycznego wyznacza Najświętsza Maryja Panna, Jasnogórska Pani, Królowa Polski, Matka ludów i narodów, którym ukazuje Chrystusa, Patronka Zakonu Paulinów nazwna Niewiastą Eucharystii /Jan Paweł II,Ecclesia de Eucharistia,62/.

„ Najświętsza Maryja,Dziewica Niepokalana , Arka nowego i wiecznego Przymierza niech nam towarzyszy w tej drodze ku Panu, który przychodzi”/Benedytkt XVI, Sacramentum Caritas, 111/.

3. Więzi instytutów zakonnych ze stowarzyszeniami osób świeckich , szczególnie tych, których Duch Święty prowadzi do Eucharystii,  od dawna uznane są za najlepszą drogę do apostolstawa  adoracji Najświętszego Sakramentu /Eucharystianie/.Jasnogórskie Bractwo Eucharystyczne pragnie rozwijać w tym względzie  wspólpracę z Zakonem OO.Paulinów  zgodnie własnym Statutem , w którym odwołuje się do  postanowień Konstytucji Zakonnych i Dyrektorium.

4. Jasnogórskie Bractwo Eucharystyczne w swoim apostolstwie krzewienia idei wieczystych  adoracji Najświętszego Sakramentu pozostaje ściśle zjednoczone z Jasnogórską Rodziną Różańcową.. Różaniec Święty i Eucharystia jako dwa filary  Kościoła , rozniecają ogień Bożej Miłości na drodze ‘per Mariam ad Jesum”, którą obrała nasza wspólnota.

Po 6-ciu latach działalności w służbie Kościołowi Jasnogórskie Bractwo Eucharystyczne pragnie przedstawić prośbę obecnemu Generałowi Zakonu Paulinów Ojcu Izydorowi Matuszewskiemu o  zatwierdzenie Statutu Bractwa i objęcie zwierzchnictwa nad wspólnotą  przez  Zakon OO.Paulinów.


I. Natura  i cel  Bractwa

1.  Natura Bractwa

Jasnogórskie Bractwo Eucharystyczne jest publicznym stowarzyszeniem wiernych powołanym zgodnie z normami Kodeksu Prawa Kanonicznego w kanonach 298-311 i 212-320/ o stowarzyszeniach wiernych działających przy instytutach zakonach/ przez Ojca Generała Zakonu Paulinów.

Bractwo zrzesza osoby świeckie, życia konsekrowanego i kapłanów, które pod kierunkiem  wyznaczonych przez wladzę Zakonu moderatorów pragną realizować cele Bractwa.

2.  Cel Bractwa

Podstwowym celem Jasnogórskiego Bractwa Eucharystycznego jest nieustanne pogłębianie własnej pobożności eucharystycznej oraz ożywianie jej we własnym środowisku, w szczególności zaś krzewienie idei wieczystych adoracji Najświętszego Sakramentu.

Na płaszyźnie wspołpracy z Zakonem OO.Paulinów Bractwo uczestniczy w dziełach apostolskich Zakonu stosownie do postanowień Konstytucji Zakonnych /art. 55/ i Dyrektorium / nor. 58/.

3.  Patronowie Bractwa

Pierwszą Patronką Jasnogórskiego Bractwa Eucharystycznego jest Niepokalanie Poczęta Najświętsza Maryja Panna, a następnie św. Józef Oblubieniec Najświętszej Maryi Panny,św.Jan Apostoł, św.Piotr Eymard, św.Ojciec Pio i Patron miejscowej wspólnoty parafialnej.

II. Życie i działalność

4.  Pobożność eucharystyczna

Zrzeszonych członkow Bractwa pochodzących z różnych stanów i działalności jednoczy miłość do Eucharystii za sprawą Ducha Świętego.Starają sie oni wypełniać swoje powołanie tak, aby w życiu codziennym czerpać wiarę, nadzieję i miłość z Eucharystii, promieniować i stawać się świadkami Chrystusa gdziekolwiek się znajdują.


5.  Cel wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu i intencje modlitwy:

-  dziękczynienie i uwielbienie Boga  za dar Eucharystii i Kapłaństwa,

-  wynagradzanie  Bogu za brak wiary w żywą i prawdziwą Obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, zniewagi, świętkoradztwa i grzechy świata , w szczególności przeciwko życiu człowieka danemu przez samego Boga.

6.  Trzy grupy członków  wspólnoty

Nawiązując do  Stowarzyszeń Eucharystianów /O.Piotra Eymarda/, ich ponad 100-tu letnich doświadczeń , członkowie Bractwa dzielą się na 3 grupy:

-  zwykli członkowie, którzy spełniają zadania w odosobnieniu, oddaleni od Sanktuarium korzystają z „promieniowania na odległość”,
-  ci, którzy łączą adorację Najświętszego Sakramentu ze służbą eucharystyczną w    parafiach  jako lokalne wspolnoty,
-  ci,  którzy korzystają z formacji duchowej Zakonu i prowadzą bardziej pogłębione życie eucharystyczne.

7.  Obowiązki członków:

-  uczestnictwo w Mszy Świętej, Członkowie Bractwa winni często, w miarę mozliwości - codziennie uczestniczyć w  ofierze Mszy Świetej,

-  adoracja Najświętszego Sakramentu ,

Przynależni do  Bractwazobowiązani są do systematycznej , 1 godzinnej adoracji Najświętszego Sakramentu w kościele 1 raz w tygodniu w wybranym przez siebie dniu i godzinie . W razie niemożnoscprzyjęta jest też adoracja duchowa / np.w domu/  w łączności z Chrystusem Eucharystycznym  w  wyznaczonej godzinie, a w uzasadnionych przypadkach, także w innej dowolnej godzinie.

-  praca wewnętrzna nad sobą ,

Czcicielki i czciciele Najświętszego  Sakramentu  mają obowiązek : dbać comiesięczną spowiedź, częstą - nawet codzienną Komunię Świetą, prowadzić pogłębione życie modlitwy, czytać Pismo Święte i literaturę religijną , kontemplować Tajemnice Różańca Świetego, uczestniczyć w innych formach formacji zaproponowanych przez moderatora.

-  apostolstwo ,

Członkowie Bractwa powołani są  do: budowania i ożywiania wiary i miłości do Eucharystii w swoim środowisku. W  tym celu organizują, w łączności z miejscowym proboszczem, adorację Najświętszego Sakramentu.   

Propagują literaturę religijną i różne formy pogłbiania duchowości służące rozwojowi kultu eucharystycznego. W  praktyce życia codziennego spieszą z pomocą potrzebującym, dzieląc z nimi swój czas siły, dobra materialne , a przede wszystkim serce.

-   spotkania formacyjne ,

Członkowie Bractwa aktywnie zaangażowani w apostolstwo eucharystyczne , w szczególności moderatorzy, biorą udział  w dorocznym spotkaniu formacyjnym na Jasnej Górze połączonym z Uroczystością Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny. Miejsce i czas innych spotkań wyznacza moderator Jasnogórskiego Bractwa Eucharystycznego.

-   publiczny kult Eucharystii ,

Zadaniem zrzeszonych jest współpraca z różnymi inicjatywami związanymi z publicznym kultem Eucharystii:

40-to godzinne Nabożeństwo, Boże Ciało,  uroczyste  wystawienia Najświętszego Sakramentu.

III. Organizacja

8.  Zarząd i siedziba

Jasnogórskim Bractwem Eucharystycznym kieruje moderator wyznaczony przez Ojca Generała Zakonu Paulinów. Wspólnotami Bractwa w poszczególnych parafiach lub placówkach zakonnych kierują moderatorzy – proboszczowie lub klerycy we współpracy z odpowiedzialną osobą swiecką. Do nich w pierwzsym rzędzie należy troska o duchową formację członków Bractwa, kierownictwo duchowe i posługa sakramentalna.

Duszpasterze Bractwa troszczą się o to , aby raz w miesiącu sprawowana była Najświętsza Ofiara Mszy Świętej dla wszystkich członków Bractwa.

Siedzibą Jasnogórskiego Bractwa Eucharystycznego jest:

Jasna Góra,
ul.Kordeckiego 2
42-225 Częstochowa, Polska.


9. Koordynatorzy

Stroną organizacyjną adoracji Najświętszego Sakramentu zajmują  się koordynatorzy świeccy.Na ich czele stoi koordynator główny  wyznaczony przez moderatora.

10. Przynależność do Bractwa

Do Bractwa mogą należeć katolicy nie podlegający karom Kościelnym / Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 316/.

a. Kandydaci
Kandydatami do Bractwa są ci, którzy po wypełnieniu i złożeniu   deklaracji zostali  wpisani na listę adorujących i rozpoczęli adorację Najświętszego Sakramentu w wybranym przez siebie dniu i godzinie.

b.Członkowie
Pełnoprawnymi członkami Bractwa Eucharystycznego są ci, którzy po rocznej próbie zostali przyjęci przez moderatora, otrzymali dyplom i wpisani zostali do Rejestru Jasnogórskiego Bractwas Eucharystycznego.

c. Sympatycy
Sympatykami są ci, ktorzy bez deklarowania się adorują razem z nami Najświętszy Sakrament. Spotkania Bractwa są otwarte dla symapatyków i wszystkich chętnych.

11. Utrata przynależności

Przynależność do Bractwa tracą ci, którzy publicznie odstąpili od wiary katolickiej, zerwali ze wspólnotą kościelną, zaciągnęli ekskomunikę  lub zaczęli prowadzić niemoralne życie.

Członkostwo tracą także ci, którzy bez uzasadnionej przyczyny opuścili przez trzy miesiące adorację eucharystyczną nie zgłaszjąc tego faktu odpowiedzialnym koordynatorom.

12. Odpusty i przywileje

Kandydaci i pełnoprawni członkowie Bractwa mają udział w odpustach, np. mogą zyskać odpust zupełny już za połgodzinną adoracje Najświętszego Sakramentu lub cząstkowy za nawiedzenie Najświętszego Sakramentu albo zatwierdzoną modlitwę kierowaną do Pana Jezusa  w Najświętszym Sakaramencie.

Korzystają także z przywilejów duchowych dzięki temu, że są włączeni w szczególną modlitwę całego Bractwa Eucharystycznego zarówno za życia jak i po smierci.

13. Współpraca z innymi ruchami modlitewnymi w Kościele

Jasnogórskie Bractwo Eucharystyczne współpracuje ze wszystkimi stowarzyszeniami i grupami modlitewnymi w środowiskach lokalnych, w szczególności korzysta z apostolstwa Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej i Kół Żywego Różańca.

14. Wieź z Zakonem OO. Paulinów

Jasnogórskie Bractwo Eucharystyczne , ze względu na szczególny charakter działalności złączonej z  Zakonem OO.Paulinów  w  Jasnogórskim Sanktuarium na terenie Archidiecezji Częstochowskiej, wpisuje się w historycznie ugruntowaną pobożność maryjną Kościoła lokalnego. Obiera Najświetszą Maryje Pannę za Przewodniczkę  na drodze do Chrystusa  - „per Mariam ad Jesum”W każdą I-szą sobotę miesiąca modli się w  intencjach wynagradzających Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy przeciwko Eucharystii.

15. Bractwo może rozwiązać Ojciec Generał Zakonu.

16. Zmiany w Statucie

Statut niniejszy podlega zatwierdzeniu przez Ojca Generała Zakonu OO.Paulinów.Wszelkie zmiany w Statucie wymagają jego aprobaty.

Zatwierdził:

Stanisław Nowak                                                                  O. Izydor Matuszewski   
Metropolita Częstochowski                                                  Generał  Zakonu OO.Paulinów  


Jasna Góra, 25 marca 2010 r.,
w Uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny

 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd