Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Miłość Chrystusa w Eucharystii

Bóg… tak umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. J3, 16.
Minął Rok Wiary W Syna Bożego, kolejny rok przybliżania się do prawdy jak wielkie sprawy Bóg składa w naszych sercach. Jak ważny jest dar łaski poznania i zrozumienia Bożej Miłości . Niepojętej Miłości Boga do człowieka, którą zsyła jak ulewny deszcz , rozsiewa jak ziarno, rozpromienia jak słońce górujące nad ziemią… Jezus Chrystus po to przyszedł na świat.

Tak się stało, że gdy nadeszła pełnia czasu / Ga 4,4 / Bóg objawił światu swoją Miłość w Osobie Jezusa Chrystusa. Uczynił znak dla wszystkich czasów, także tych , w których żyjemy i On żyje. W Eucharystii dotykamy Jego prawdziwej Obecności. W Nim poruszamy się i jesteśmy / Dz 17,28 / w rzeczywistości Jego Eucharystycznego Ciała . Jest dla nas Miłością, która cierpliwa jest, łaskawa jest, nie unosi się pychą , … nie cieszy się z niesprawiedliwości, …nigdy nie ustaje. / Kor 13 /, ponieważ pochodzi od Boga.

W dzisiejszym świecie , może bardziej niż w poprzednich wiekach, „góry i pagórki „ wśród ludów i narodów toną w obfitości dóbr materialnych, żyją w poczuciu czynienia „dobra” , dokonują manipulacji istotą ludzką - jej życiem i istnieniem na ziemi. Czy ci mogą zastąpić Boga , który stworzył świat i człowieka ? Pan Bóg mówi , góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od ciebie. / Iz 54, 10 /. Jak zrozumieć Miłość Bożą , którą jest Chrystus w Eucharystii ? Jak odnieść tę Miłość do świata bez Ducha Bożego ?

Jezus Chrystus wprowadził człowieka w tajemnicę nieśmiertelności życia. Podczas Ostatniej Wieczerzy dokonał Cudu Przeistoczenia chleba w swoje Ciało i wina w swoja Krew. O tym zdarzeniu wcześniej powiedział, Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie , a Ja w Nim. , bądź też , kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew ma życie wieczne ./ J 6 , 54-56 / . To wydarzenie uczynione gestem Człowieka przemawia Duchem Boga . Jak On to uczynił, że Sakrament Eucharystii , w szczególności Ofiara Mszy Świętej , jest nieustannym wchodzeniem w doskonałe relacje Boga z człowiekiem i człowieka z Bogiem w Osobie Syna Człowieczego. To właśnie w Eucharystii doświadczamy przedziwnej obecności Chrystusa , który przenika granice nieba i ziemi.

- Chrystus Chlebem Życia i Miłości , czytelnym znakiem dla wszystkich ludzi

Jezus przyszedł na świat w Mieście Chleba / Łk 2, 1 -7 /. W cudowny sposób dokonał rozmnożenia chleba. /Mt 14, 13-21, 32-39; J 6, 1-14/. Mówił do Apostołów o sobie, że jest chlebem z nieba. / J 35 – 58 / Podczas Ostatniej Wieczerzy wziął chleb i odmówiwszy dziękczynienie połamał go i podał im / Łk 22, 19-20/. Po Zmartwychwstaniu Uczniowie w drodze do Emaus rozpoznali Go przy łamaniu chleba. / Łk 24, 30 /. Chleb jest pożywieniem dla ciała , jest powszechną potrzebą wszystkich ludzi dla zaspokojenia głodu. Chrystus powiedział o sobie , że jest Chlebem Żywym , który mamy spożywać .Daje do zrozumienia, że pragnie codziennej bliskości z każdym człowiekiem. Zna widzialny i niewidzialny obraz istoty ludzkiej , stąd jako Chleb Żywy jest pokarmem dla ciała i duszy . Dzieje się tak w relacji z Nim jako żywą Osobą ukrytą pod postaciami Eucharystycznymi. Czy obfitość dóbr materialnych jest dla nas wyrazem Bożej Miłości ? Ludzka zachłanność nie potwierdza takiego pojmowania otaczającej nas rzeczywistości. Dla nas , zapatrzonych w Chrystusa, największym DOBREM jest Jego Miłość . Miłość, która przewyższa dobra tego świata, jeśli potrafimy pojąć CUD Eucharystii .

- Miłość Chrystusa zna zamysły serc ludzkich

Chrystus ukryty w Przenajświętszym Sakramencie widzi nas i zna zamysły naszych serc. Patrzy na nasze zmagania w walce dobra ze złem. Od stworzenia świata nie odbiera człowiekowi wolnej woli . Jako dobry Ojciec upomina : z drzewa poznania dobra i zła … nie wolno ci jeść owoców / Rdz 2, 16-17/. Człowiek nie pozostaje sam na sam z grzechem . Wolą Ojca Niebieskiego są słowa : choćby wasze grzechy były jak szkarłat, jak śnieg wybieleją. / Iz 1,18/. Jezus , w przeciwieństwie do człowieka , nie sprzeciwia się Woli Ojca. Mówi o sobie: Moim pokarmem jest pełnić Wolę Tego, który Mnie posłał / J 4, 34 /. W Eucharystii sam staje się dla nas pokarmem, abyśmy poznali Wolę Bożą. Na pewno pragnie dla nas dobra nie zła. Tam, gdzie człowiek zawodzi przez nieposłuszeństwo, Bóg może okazać cud swojej Miłości i największe zło przemienić w dobro, jak to uczynił chociażby w życiu Szawła z Tarsu, Św. Pawła /Dz 9/, nie mówiąc o Chrzcie Jezusa w Jordanie. Chrystus chodząc po ziemi czynił wiele cudów , uwalniał od grzechów, leczył choroby,... dokonywał tego mocą Bożej Miłości, którą odnajdujemy w Eucharystii .

- Istota ludzka Istotą Bożą w Chrystusie i Jego odkupieńczej Miłości

Chrystus przyjął ludzkie ciało i stał się Człowiekiem. Jako Syn Boży w każdym z nas widział podobieństwo do Ojca , widział też podobieństwo do siebie samego we wszystkim oprócz grzechu. Natomiast człowiek, który nie zdaje sobie sprawy z Bożego pochodzenia niszczy to Dzieło. Manipuluje życiem ludzkim, któremu zagrażają coraz to nowe niebezpieczeństwa. Czy będziemy do Niego podobni , jakimi nas stworzył na swój obraz ? Nasze nadzieje składamy w Chrystusie, który „wszczepił” nas w siebie. Stanowimy z Nim jedno Ciało dzięki Eucharystii. W przedziwnej tajemnicy Ofiary z siebie - Męki i Śmierci na Krzyżu , otrzymaliśmy dar i łaskę wiecznego zbawienia. Żywy Dar każdej Mszy Świętej dokonuje się na Ołtarzu i nie pozostaje tam dla samego siebie. Pragnie być przyjęty tak jak to uczyniła Maryja podczas Zwiastowania, aby mógł rozwijać się i wzrastać w nas. Zanurzeni w Miłości Chrystusa dostępujemy obietnicy naszego zbawienia , o której Jezus powiedział: Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie /J 14, 6/.

Tak Bóg umiłował świat, aby człowiek nieustannie doznawał Miłości Chrystusa w Eucharystii . Wszystko co Syn Boży uczynił , czyni i będzie czynił jest darem i łaską niepojętej Miłości Boga do człowieka.

 

Zofia Chmielewska, Częstochowa

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd